Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób przekazane przez Państwo dane osobowe będą przetwarzane po 25 maja 2018 r.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Techniczne Teltor-Pol Północ S.A. z siedzibą przy ul. Śnieżnej 1  80-554 Gdańsk (dalej „Teltor-Pol Północ S.A.”)

W nawiązaniu do łączącego nas stosunku prawnego (dalej Umowa) Teltor-Pol Północ S.A. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Państwa firmę oraz osób fizycznych wskazanych przez Państwa jako osoby do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy (o ile Państwo takie osoby wskazali).

Informujemy, że Teltor-Pol Północ S.A. nie powołał inspektora ochrony danych osobowych gdyż nie wymaga od nas tego prawo. W sprawach dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu: ado@teltor-pol.pl, lub  ul. Śnieżna 1  80-554 Gdańsk.

Jednocześnie „Teltor-Pol Północ S.A.”  informuje, iż:

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
 • 6 ust.1 lit.b) RODO – wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem ;
 • 6 ust.1 lit.c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Teltor-Pol Północ S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
 • 6 ust.1 lit.f) RODO – uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Teltor-Pol Północ S.A.;
 • bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych, Teltor-Pol Północ S.A będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane osobowe w następujących celach:
 • w celu wykonania Umowy z zakresu działalności firmy (projektowo-wykonawczej oraz usuwania awarii), w celu obsługi reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących;
 • w celu przestrzegania przez Teltor-Pol Północ S.A przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, prawa pracy, BHP.
 • W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy, w celu marketingu zakresu usług Teltor-Pol Północ S.A, w okresie obowiązywania umowy;
 • dane  osobowe Państwa oraz osób wskazanych przez Państwa do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy (o ile takie osoby zostały wskazane),  będą przetwarzane przez Teltor-Pol Północ S.A  na podstawie art. 6 ust.1 lit.f RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora  danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
 • pozyskane od Państwa dane  osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane Teltor-Pol Północ S.A. może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, podwykonawcą, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa  np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawą prawną.
 • pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.
 • dane osobowe pozyskane od Państwa będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek  wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • osobom,  których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym piśmie, było wymagane do zawarcia i realizacji łączącego nas stosunku prawnego;
 • w oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w niniejszym piśmie Teltor-Pol Północ S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

W przypadku udostępnienia przez Państwo do Teltor-Pol Północ S.A. danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządów, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, benificjentów rzeczywistych lub innych osób, Teltor-Pol Północ S.A. prosi o poinformowanie tych osób :

 • o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób a przekazanych Teltor-Pol Północ S.A.
 • o tym, że Teltor-Pol Północ S.A. jest administratorem ich danych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
 • o tym, że są Państwo źródłem, od którego Teltor-Pol Północ S.A. pozyskała ich dane.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC S.A.

80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 1    e-mail: teltor-pol@teltor-pol.pl