W celu ograniczenia wpływu naszych procesów na środowisko, mając na uwadze jego istotne znaczenie, TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. dąży do zapewnienia ochrony środowiska i zobowiązuje się do zapobiegania jego zanieczyszczeniu, spełnienia wymagań prawnych w zakresie środowiskowym oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

  • Naszą działalność prowadzimy w poszanowaniu środowiska naturalnego – wody, gleby i powietrza zapobiegając ich degradacji przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zgodnie z wymaganiami prawnymi i międzynarodowymi standardami.
  • Promujemy ciągłe doskonalenie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska oraz nieustannie doskonalimy system zarządzania środowiskowego poprzez:

– poprawę wydajności energetycznej,

– wykorzystanie energii słonecznej,

– oszczędzanie wody i zapewnienia czystości wody i ścieków,

– ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,

– oszczędzanie energii w oparciu o zrównoważone zarządzanie zasobami,

– redukcję odpadów, ich ponowne wykorzystania i recykling,

– bezpieczne postępowania z substancjami chemicznymi,

– działania związane z promocją ochrony środowiska wśród pracowników