KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORSTWA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO TELTOR-POL PÓŁNOC S.A.

W Przedsiębiorstwie Inżynieryjno-Technicznym TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. wyznajemy ideę, że wiedza, zdobyte doświadczenie i stosowanie się do przepisów prawa są głównymi warunkami sukcesu, który jednakże bez kontekstu z zasadami szeroko pojętej etyki działalność każdej organizacji dążącej do osiągnięcia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług, nie byłby możliwy. Poszanowanie prawa i dobrych obyczajów, dążenie do doskonalenia i stabilizacji systemu gospodarczego, uczciwe i sprawiedliwe traktowanie pracowników oraz wszystkich Interesantów, wzajemny szacunek w relacjach międzyludzkich w Spółce i poza nią, dbanie o dobro ogółu społeczeństwa i sprzyjanie jego rozwojowi, zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego i jego zasobów to tylko niektóre z zasad etycznych, którymi winna kierować się każda organizacja, jeśli dąży do stabilności i osiągnięcia sukcesu.

Pozostając wiernym powyższym przekonaniom, Zarząd Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. oddaje w rozporządzenie niniejszy Kodeks Etyki, którego celem jest ukształtowanie myśli etycznej i poczucia moralności Pracowników wszystkich szczebli tak, aby dzięki tym dobrym praktykom wypełniali misję Spółki, realizowali strategię jej rozwoju i dbali o komfort Interesantów.

CEL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Spółka prowadzi działalność w zakresie inżynierii energetycznej, zatem nadrzędnym celem, do którego dąży, jest poprawa jakości warunków życia ogółu społeczeństwa poprzez doskonalenie i rozbudowę infrastruktury energetycznej z zachowaniem wszelkich norm, zasad i obowiązujących przepisów prawa.

SPÓŁKA A PRACOWNICY

 1. Stosunki Spółki z Pracownikami opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 2. Za niedopuszczalne i nieakceptowalne uznawane są wszelkie przejawy dyskryminacji Pracownika ze względu na płeć, rasę, wygląd, pochodzenie, wyznanie, stan cywilny, orzeczone inwalidztwo, orientację seksualną czy polityczną.
 3. Nie jest tolerowane żadne zachowanie noszące znamiona molestowania seksualnego, mobbingu lub innych, podobnych czynów zabronionych.
 4. Wszyscy Pracownicy, niezależnie od zajmowanego w Spółce stanowiska, są traktowani na równi, podlegając ocenie tylko pod kątem wykonywanych przez siebie obowiązków i zaangażowania w pracę.
 5. Spółka stosuje się do przepisów Kodeksu pracy, w szczególności do określonych w nim podstawowych zasad pracy.
 6. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy komfort Pracownikom, dążąc nieustannie do poprawy warunków pracy oraz ich zdrowia i bezpieczeństwa.
 7. W zakresie zatrudnienia Spółka zobowiązuje się do:
 8. jego nieustannej stabilizacji,
 9. prowadzenia przejrzystej polityki rekrutacji i perspektywy zatrudnienia,
 10. przejrzystej polityki wynagrodzenia opartego na wiedzy, doświadczaniu i zaangażowaniu Pracownika,
 11. rzetelnego rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 12. zawierania z Pracownikami umów cywilno-prawnych zgodnych z literą prawa,
 13. umożliwienia swoim Pracownikom rozwoju umiejętności i podnoszenia kwalifikacji poprzez finansowanie lub współfinansowanie kursów, studiów, studiów podyplomowych i wszelkich innych aktywności, o ile będą one zbieżne ze strategią rozwoju Spółki,
 14. szczególnej ochrony Pracowników w wieku przed emerytalnym, gwarantując pełnię praw i zachowanie przez nich stanowiska do ustawowego wygaśnięcia stosunku pracy,
 15. zachowania w poufności wszystkich danych, w szczególności wrażliwych powierzanych lub udostępnianych Spółce przez Pracowników.
 16. Spółka dba o poprawność komunikacji, angażując się w rozwiązywanie sporów wewnętrznych i dbając o rozstrzyganie wszelkich narastających konfliktów w drodze negocjacji.
 17. W konfliktach między Pracownikiem a jego bezpośrednim przełożonym Spółka zachowuje obiektywizm, wsłuchując się w argumentację obu stron i dążąc do rozstrzygnięcia sporu poprzez wypracowanie porozumienia, które nie będzie godzić ani w Pracownika, ani w jego przełożonego, ani w dobro Spółki.
 18. Komunikacja wewnątrz Spółki opiera się na wzajemnym szacunku i akceptacji.

PRACOWNIK A SPÓŁKA

 1. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania powierzonych mu obowiązków, dokładając wszelkich starań, aby z użyciem wiedzy, doświadczenia i zdolności przyczyniać się do rozwoju Spółki i dbać o jej interes.
 2. Pracownik sprawuje zakres swoich obowiązków z najwyższą starannością, rzetelnością, profesjonalizmem i w pełnym majestacie prawa, nie uchylając się od odpowiedzialności za poniesione przez Spółkę straty wynikłe z jego niedbalstwa, niekompetencji i braku zaangażowania w sprawę.
 3. Podczas wykonywania obowiązków Pracownik przestrzega obowiązujących przepisów prawa, wstrzymując się do wszelkich możliwych działań o charakterze czynu zabronionego, które mogłyby wpłynąć na wizerunek Spółki lub obniżyć jej autorytet.
 4. Pracownik godnie reprezentuje Spółkę dokładając wszelkich starań, aby poprzez swoje zachowanie i czyny nie powodować uszczerbku na reputacji i dobrym imieniu Spółki oraz aby nie wyrządzać szkód materialnych mogących narazić Spółkę na koszty.
 5. Pracownik okazuje należny szacunek Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, Akcjonariuszom Spółki oraz swoim kolegom.
 6. Pracownik dba o dobra materialne Spółki stanowiące jej własność, dążąc do zachowania jak najdłuższej żywotności użytkowanych przez siebie mebli, maszyn, urządzeń, pojazdów etc. w celu niwelacji możliwych strat finansowych Spółki.

SPÓŁKA A KONTRAHENT

 1. W relacjach z Kontrahentami Spółka przestrzega zasad przejrzystości, uczciwości i wzajemnego zaufania, podtrzymując wszelkimi, zgodnymi z prawem działaniami dobre relacje i stosunki.
 2. Spółka szanuje Kontrahenta i jego Pracowników, respektuje jego decyzje o nawiązaniu współpracy z konkurencyjnymi podmiotami, za niedopuszczalne uznając wszelkie działania o charakterze czynów zabronionych, które miałyby na celu zmianę decyzji Kontrahenta.
 3. Każdy Pracownik Kontrahenta jest traktowany na równi, okazywany jest mu należny szacunek bez względu na płeć, rasę, wygląd, pochodzenie, wyznanie, stan cywilny, orzeczone inwalidztwo, orientację seksualną czy polityczną.
 4. W realizacji prac zleconych przez Kontrahenta Spółka stosuje produkty, materiały i urządzenia certyfikowanych producentów, posiadające wymagane prawem atesty i zgodne z obowiązującymi normami, wykonane z najwyższą starannością i gwarantujące ich bezpieczne użytkowanie oraz eksploatację.
 5. Wszelkie płatności w stosunku do Kontrahenta są regulowane na bieżąco, zgodnie z zapisami umownymi.
 6. W relacjach z Producentami Spółka przestrzega przepisów prawa handlowego, przepisów podatkowych oraz dąży do sumiennej zapłaty na należności z dostarczone materiały, produkty i urządzenia, o ile sytuacja finansowa na to pozwoli. W przypadku okresowych trudności w wywiązywaniu się z zapłatą należności, Spółka dokłada wszelkich starań, aby powiadomić Kontrahenta o zaistniałym stanie i wspólnie podejmowane są próby wypracowania optymalnego systemu spłaty powstałej zaległości.
 7. W kontaktach z Kontrahentem i jego pracownikami Spółka zachowuje szczególną ostrożność w kwestii przyjmowania i wręczania prezentów w jakiejkolwiek postaci. Ilekroć przyjęcie lub wręczenie prezentu wiąże się z uzyskaniem obopólnych korzyści, czynności te są natychmiast zaniechane i uznane za niedopuszczalne i haniebne.
 8. Spółka zapewnia standard usług serwisowych, odpowiadając na każde wezwanie Kontrahenta w okresie obowiązywania gwarancji umownej. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Spółka zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek w pierwszej kolejności, za wartość nadrzędną mając bezpieczeństwo obywateli i środowiska naturalnego.

SPÓŁKA A KLIENT

 1. W relacjach z Klientami lub Interesantami Spółka i jej Pracownicy stosują się do zasad przejrzystości i uczciwości, nie stając w sprzeczności z prawem i wstrzymując się od wszelkich, powszechnie uważanych za haniebne praktyk.
 2. Spółka nie stosuje żadnych niezgodnych z prawem praktyk i działań w stosunku do Klienta lub Interesanta, w celu zwiększenia sprzedaży lub osiągnięcia korzyści materialnej kosztem zdrowej konkurencji i uczciwości.
 3. W celu realizacji zleconych prac Spółka używa tylko produktów, materiałów i urządzeń certyfikowanych producentów, które charakteryzują się najwyższą jakością, solidnym wykonaniem i które spełniają wszystkie krajowe i międzynarodowe normy oraz standardy, dążąc tym samym do osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w  użytkowaniu i eksploatacji.
 4. W przypadku braku stosownych testów, certyfikatów i akredytacji dla stosowanych produktów, materiałów i urządzeń Spółka zobowiązuje się do zlecenia ich przeprowadzenia certyfikowanemu podmiotowi akredytującemu.
 5. Spółka świadomie nie wprowadza w błąd Klientów lub Interesantów, w celu uzyskania zlecenia, nawiązania współpracy czy wypromowania siebie, uznając wszelkie tego typu praktyki za niedopuszczalne.
 6. Spółka nie podaje świadomie niepełnych informacji i nie ukrywa szkodliwego działania używanych przez siebie produktów, materiałów i urządzeń, ani wad w wykonanych przez siebie robotach i projektach, celem uzyskania korzyści majątkowych lub terminowego wywiązania się z zapisów kontraktu.
 7. Spółka zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje przekazane przez Klienta lub Interesanta zastrzeżone przez niego klauzulą poufności.
 8. W kontaktach z Klientami lub Interesantami surowo zabrania się Pracownikom wręczać lub przyjmować prezenty w zamian za wykonanie czynności służbowych. W relacjach z Klientami i Interesantami za niedopuszczalny i haniebny uznawany jest każdy przypadek działania korupcjogennego.

SPÓŁKA A KONKURENCJA

 1. Spółka przestrzega zasad uczciwej konkurencji, wstrzymując się od wszelkich czynów nieuczciwej konkurencji, o których mowa w roz. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 2022 r. poz. 1233 ze zm.). Wszystkich swoich konkurentów Spółka traktuje na zasadzie partnerstwa i współdziałania.
 2. Spółka i jej Pracownicy powstrzymują się od wszelkich, umyślnie nieuczciwych działań, które mogłyby prowadzić do przejęcia zamówień, zleceń i kontraktów.
 3. Spółka nie ucieka się do szpiegostwa przemysłowego i korumpowania pracowników Konkurencji w celu uzyskania informacji na temat sytuacji firm konkurencyjnych, ujawnienia danych poufnych czy przejęcia realizowanych przez Konkurencję zleceń.
 4. Wszyscy Pracownicy Spółki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z Konkurencją, powstrzymując się od przekazywania innym firmom z sektora wszelkich danych poufnych, w tym informacji dotyczących sytuacji finansowej, zawodowej czy technicznej Spółki.

SPÓŁKA A AKCJONARIUSZE I UDZIAŁOWCY

 1. Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej Akcjonariusze i Członkowie Rady Nadzorczej byli na bieżąco informowani o sytuacji finansowej Spółki, strategii jej dalszego rozwoju, podjętych zleceniach i perspektywach rozwoju.
 2. Członkom Rady Nadzorczej i Akcjonariuszom okazywany jest należny im szacunek.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Akcjonariusze biorą czynny, w miarę możliwości, udział w działaniach Spółki.
 4. Akcjonariusze i Członkowie Rady Nadzorczej godnie reprezentują Spółkę przed Klientami, Kontrahentami, Interesantami i wszystkimi organami administracji publicznej, jeśli zachodzi tego potrzeba.

SPÓŁKA A POLITYKA

 1. Spółka szanuje – niezależnie od własnych przekonań – demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe, ale zdecydowanie sprzeciwia się wszelkiej działalności politycznej opartej na braku szacunku do przepisów obowiązującego prawa i Konstytucji, łamaniu praw człowieka, mowie nienawiści, uprzedzeniach oraz dyskryminacji wobec określonych grup i osób.
 2. W relacjach z politykami i pracownikami administracji rządowej oraz samorządowej Pracownicy godnie reprezentują Spółkę, powstrzymując się od wszelkich niezgodnych z prawem i korupcjogennych działań, które mogłyby zagrozić dobremu imieniu Spółki i jej reputacji oraz przyczynić się do jakichkolwiek strat finansowych i moralnych.
 3. Spółka nie angażuje się czynnie w działalność polityczną, ilekroć działalność ta jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, byłaby sprzeczna z Konstytucją RP czy opiera się na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup i osób.
 4. Spółka nie traktuje w sposób szczególny i uprzywilejowany polityków i przedstawicieli władzy.
 5. Spółka wspiera wszelkie inicjatywy polityczne, które sprzyjają rozwojowi demokracji i służą prawu i wolności obywateli.
 6. Spółka i jej Pracownicy nie powołuje się na wpływy w polityce, w celu uzyskania korzyści materialnych.
 7. W swojej działalności Spółka kieruje się interesem lokalnym i krajowym.
 8. Spółka jest przyjazna środowisku obywatelskiemu, wspierając wszelkie inicjatywy charytatywne, które uznaje za stosowne i zbieżne z jej ideologią.

SPÓŁKA A ŚRODOWISKO NATURALNE

 1. Spółka dokłada wszelkich starań, aby poprzez swoje odpowiedzialne działanie wpływać korzystnie na środowisko naturalne i jego zasoby.
 2. Spółka dąży do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez segregację odpadów komunalnych i właściwą, zgodną z przepisami utylizację odpadów budowlanych.
 3. Spółka czynnie angażuje się w projektowanie i budowanie instalacji wytwórczych wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.
 4. Spółka przestrzega przepisów prawa i zobowiązuje się do wdrażania wszelkich lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych dyrektyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego i jego zasobów.
 5. Spółka wspiera wszystkie rządowe i pozarządowe inicjatywy lokalne i ogólnokrajowe, dbające o środowisko naturalne i jego zasoby.

SPÓŁKA A USTAWY SZCZEGÓLNE

 1. W każdym aspekcie swojej działalności Spółka przestrzega i stosuje się do obowiązujących przepisów prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego, przepisów szczególnych, dyrektyw krajowych i unijnych, norm urzędowych, oraz dobrych obyczajów i zasad etyki zawodowej.
 2. Poprzez swoje odpowiedzialne działanie w zakresie uczciwej polityki finansowo-skarbowej Spółka dąży to stabilizacji systemu gospodarczego, przestrzegając ustalonych zasad i reguł, oraz stosując się do wszystkich obowiązujących w systemie gospodarczym praw.
 3. Pracownicy Spółki są zachęcani do zwiększania swoich kwalifikacji zawodowych, jeśli prawo lub jego nowelizacja tego wymaga, lub jeśli jest to inicjatywa samego Pracownika.
 4. Spółka zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminów zakupowych Spółek Skarbu Państwa.
 5. Spółka nie podaje nieprawdziwych informacji o swoim doświadczeniu i zdolnościach finansowych, technicznych i zawodowych, w celu osiągnięcia korzyści i pozyskania zamówienia publicznego lub prywatnego.
 6. Spółka nie ucieka się do czynów zabronionych, które mogłyby wpłynąć na decyzję Zamawiającego lub Oblata, a które w jakikolwiek stopniu mogłyby zdyskredytować innych uczestników postępowania zakupowego.

Spółka stosuje się do wszystkich, ogólnie przyjętych i akceptowanych przez społeczeństwo norm, zasad etycznych i wartości moralnych – tych opisanych, jak i tych nieopisanych –, tak aby jej działania nie stały w sprzeczności z prawem i nie separowały jej od otoczenia.

Spółka zobowiązuje się do wdrożenia powyższego Kodeksu Etyki i przeprowadzenia dla Pracowników odpowiednich szkoleń w tym zakresie. Pracownicy będą zobowiązani do stosowania się do przyjętych zasad. 

Spółka na bieżąco będzie monitorować i nadzorować przestrzeganie zasad określonych w powyższym Kodeksie, dążąc do stworzenia jak najbardziej komfortowych warunków pracy.